Wijkaanpak Veghel Zuid en Bloemenwijk Schijndel

Bloemenwijk5Wijkaanpak

Startpunt van de wijkaanpak is de Leefbaarheidsmonitor die in 2019 afgenomen is in heel Meierijstad.

Op basis van de uitkomsten van de monitor is in samenwerking met de woningcorporaties Area en Woonmeij en de welzijnsinstellingen voor twee wijken in Meierijstad, Bloemenwijk Schijndel en Veghel Zuid, een gezamenlijk plan voor leefbaarheid uitgewerkt. 

Doelen van de wijkaanpak

Met de wijkaanpak willen de partners die actief zijn in deze twee wijken samen met inwoners de volgende doelen bereiken:

 • verbeteren van uitstraling wegen & paden en van plantsoenen;
 • vergroten van verbondenheid tussen en met inwoners;
 • verminderen van overlast van afval.
 • verbeteren van samenwerking tussen inwoners, corporatie, gemeente, welzijnsinstelling en de andere ‘netwerkpartners’.

Daarnaast proberen we met verschillende acties inzet en betrokkenheid van inwoners bij hun wijk verder te verstevigen. 

Binnen de wijkaanpak werken we langs 2 sporen:

 1. Gesprek voeren en gezamenlijke acties opzetten op specifieke thema’s uit de leefbaarheidsmonitor.
 2. Versterken & versnellen en slim verbinden van (geplande) projecten.

Bloemenwijk2Actieteams

In beide wijken (Bloemenwijk Schijndel en Veghel Zuid) zijn in 2020 twee actieteams opgericht. Deze actieteams bestaan uit een vertegenwoordiging van de gemeente, woningbouwcorporatie en de wijkraad, een welzijnswerker, wijkagent en wijkbewoners. Eén keer per maand komen de leden van het actieteam bij elkaar om met elkaar te bespreken wat er leeft in de wijk en welke acties nodig zijn om de leefbaarheid te vergroten. 

Zo zijn in de afgelopen jaren de volgende acties uitgevoerd:

 • verschillende paden en plantsoenen zijn opgeknapt;
 • in beide wijken zijn wijkkranten en wijkfolders uitgebracht;
 • in beide wijken zijn kledingcontainers verwijderd om de overlast van dumpingen te verminderen;
 • in beide wijken zijn meerdere buurtontmoetingen georganiseerd om de sociale contacten te versterken;
 • er zijn opschoonacties georganiseerd om afval op te ruimen.
 • in beide wijken is een serviceteam aan de slag geweest met het snel en adequaat oppakken van meldingen over de openbare ruimte;

Kortom, beide actieteams hebben zich het afgelopen periode met veel energie ingezet in het verbeteren van de leefbaarheid in beide wijken. Deze energie proberen zij de komende periode vast te houden.

Volg de actieteams via volgende links:

Leefbaarheidsmonitor 2022

In 2022 is een tweede leefbaarheidsmonitor afgenomen. De uitkomsten van deze monitor zijn gebruikt om de resultaten met elkaar te vergelijken. Voor Veghel Zuid is de vergelijking niet mogelijk, omdat de gebiedsindeling in de monitor aangepast is. 

De resultaten voor Bloemenwijk Schijndel laten een positief beeld zien. Wijkbewoners beoordelen de algemene leefbaarheid in de wijk positiever dan in 2019. Dit succes is onder andere te danken aan de inzet van het actieteam op verschillende thema’s die belangrijk zijn in de wijk.

Wil je alle resultaten van de leefbaarheidsmonitor inzien? Klik dan hier: www.meierijstad.nl/leefbaarheidsmonitor 

Looptijd tot en met 2025

In 2023 heeft de gemeente besloten om de wijkaanpak met twee jaar te verlengen tot en met 2025. Uit tussentijdse evaluatie is gebleken dat de actieteams in beide wijken al goed op stoom zijn, maar dat er nog wel inzet nodig is. In beide wijken zijn verschillende successen geboekt. En toch zijn er ook nog thema’s die de aandacht verdienen de komende tijd, zoals de uitstraling van plantsoenen en wegen. De actieteams zetten zich de komende tijd in om op deze thema’s zichtbare verbeteringen te realiseren. Zo wordt opnieuw een serviceteam opgericht voor meldingen in de openbare ruimte en wordt een promotiebord voor de beide wijkaanpakken op een zichtbare plek in de wijk geplaatst.